Rozprávkový les

Detské podujatie „Rozprávkový les“ sa uskutočnlo dňa 6.6.2015

Previous Image
Next Image

 

Ak má niekto z záujem o zverejnenie fotografií z podujatia, môže poslať na e-mail info@jasenie.sk

 

Archív: Rozprávkový les 2012

1. Sv. prijímanie

Dňa 24.5.2105 sa uskutočnila v rímsko-katolíckom kostole v Jasení sviatosť 1. svätého prijímania.

Previous Image
Next Image

Odvoz separovaného odpadu

Odvoz separovaného odpadu 2015
(papier, sklo, plasty – odváža sa každý nepárny týždeň v piatok)
21. týždeň – piatok 22.05. plasty
23.týždeň – piatok 05.06. sklo
25. týždeň – piatok 19.06. plasty
27. týždeň – piatok 03.07. papier
29. týždeň – piatok 17.07. plasty
31. týždeň – piatok 31.07. sklo
33. týždeň – piatok 14.08. plasty
35. týždeň – piatok 28.08. papier
37. týždeň – piatok 11.09. plasty
39. týždeň – piatok 25.09. sklo
41. týždeň – piatok 09.10. plasty
43. týždeň – piatok 23.10. papier
45. týždeň – piatok 06.11. plasty
47. týždeň – piatok 20.11. sklo
49. týždeň – piatok 04.12. plasty
51. týždeň – piatok 18.12. papier

KST Čierny diel 2015

Fotky z akcie

01.05.2015

Previous Image
Next Image

KST Kyslá – Rígeľ 2015

Previous Image
Next Image

Plán rozvoja obce

 Vážení občania,

máme pred sebou nové programovacie obdobie pre čerpanie štrukturálnych fondov na roky 2015 až 2020. Na to, aby sme sa ako obec, ale aj podnikateľské subjekty pôsobiace na území obce mohli o dotácie uchádzať, je potrebné vypracovať tzv. „ Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja „ (PHSR) obce.

Do každej domácnosti predkladáme jeden dotazník. V prípade, že chcú dotazník vyplniť viacerí členovia domácnosti, bude Vám na požiadanie doručený.

Dotazník nájdete aj na stránke obce www.jasenie.sk/samosprava/oznamy. Vyplnený dotazník môžete doručiť osobne, prostredníctvom poslancov alebo zamestnancov obce na obecný úrad, prípadne mailom na adresu : obec@jasenie.sk.

Veríme, že vyplnením dotazníka pomôžete pri spracovaní PHSR a zároveň vyjadrite svoj názor, na čo sa majú zástupcovia obce pri rozvojových zámeroch sústrediť.

Ďakujeme za spoluprácu

Obecné zastupiteľstvo Obce Jasenie

 

Dotazník – Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja

KST Sviniarka 2015

Fotky z akcie

29.03.2015

Previous Image
Next Image

Výsledky volieb

Novým starostom obce Jasenie pre funkčné obdobie 2014 – 2018 sa stáva:

Miroslava Pravotiaková, Ing.

 

Noví poslanci obecného zastupiteľstva:

 

Oficiálne výsledky:

Volebný poriadok

Komunálne voľby 2014

Volí sa v jeden deň, v sobotu 15. novembra 2014, od 7. do 20. hodiny na OÚ v Jasení.

Volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti. Po preukázaní totožnosti a po zázname v zozname voličov dostane volič vo volebnej miestnosti od okrskovej volebnej komisie prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce alebo mesta a dva hlasovacie lístky. Hlasovací lístok pre voľby starostu obce, v meste primátora a hlasovací lístok pre voľby poslancov obecného, v meste mestského zastupiteľstva.

Po prevzatí obálky a hlasovacích lístkov vstúpi volič do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, t.j. na odovzdanie hlasu vybraným kandidátom – zakrúžkovaním ich poradového čísla.

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce zakrúžkuje volič poradové číslo len jedného kandidáta.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zakrúžkuje volič poradové čísla jednotlivých kandidátov, avšak najviac u toľkých kandidátov, aký počet poslancov má byť vo volebnom obvode zvolený (údaj je uvedený na hlasovacom lístku). V obci Jasenie sa volí 9 (deväť) poslancov.

V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce.

Volič hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky. Voličovi, ktorý sa neodobral do tohto priestoru, komisia hlasovanie neumožní.

Volič, ktorý sa nemôže v deň volieb dostaviť do volebnej miestnosti, môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov okrskovú volebnú komisiu (v ktorej zozname voličov je zapísaný) o hlasovanie mimo volebnej miestnosti. V takom prípade okrsková volebná komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami  a obálkou. Volič hlasuje tak, aby sa dodržala tajnosť hlasovania.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesnú vadu alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, nie však člena okrskovej volebnej komisie, aby za neho hlasovací lístok podľa jeho pokynov upravil a vložil do obálky.