Samospráva

SAMOSPRÁVA V SÚČASNOSTI

Obyvatelia obce volia v priamych voľbách starostu a poslancov obecného zastupiteľstva na štyri roky.

Starosta

Výkon funkcie starostu sa končí uplynutím funkčného obdobia a zložením sľubu nového starostu. Starosta obce zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva, podpisuje ich uznesenia, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k fyzickým a právnickým osobám, rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Starosta je štatutárnym orgánom v majetkoprávnych vzťahoch obce.

Starostkou obce Jasenie na funkčné obdobie rokov 2014 – 2018 bola v riadnych voľbách zvolená
Ing. Miroslava Pravotiaková
(telefón: 048/619 21 23, mobil: 0905 91 00 93, e-mail: obec.jasenie@stonline.sk).

Zástupca starostu

Starostu počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jeho zástupca, ktorého na návrh starostu na tento účel zvolí obecné zastupiteľstvo. Ak je v obci zriadená rada, zástupca starostu je po celý čas jej existencie jej členom. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu v plnom rozsahu. Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu patrí plat podľa osobitného zákona.

Za zástupcu starostu bol zvolený Michal Sanitra
(telefón: 048/619 21 23, fax: 048/619 21 23, mobil: 0911 991 850, e-mail: sanitra.michal@slovakrail.sk).

Poslanci obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon, ďalšie svoje orgány, najmä obecnú radu, komisie, obecnú políciu, obecný požiarny zbor a iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a určuje im náplň práce.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Počet poslancov obecného zastupiteľstva určí obecné zastupiteľstvo v rozmedzí od 9 do 60; ak ide o obec s počtom obyvateľov menej ako 40, je potrebných najmenej päť poslancov obecného zastupiteľstva.

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu dočasne prenechaným do hospodárenia obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním, schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať účet, schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce, rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov, pokiaľ sa uznesie, že rozhodnutie o tom prenechá na hlasovanie obyvateľov obce okrem prípadu, ak o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku sa rozhodlo na základe petície hlasovaním obyvateľov obce, určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov, uznášať sa na nariadeniach, určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra, schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov obce, ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok, pracovný poriadok, organizačný poriadok a podobne), zakladať, zriaďovať a kontrolovať obecné podniky a rozpočtové a príspevkové organizácie a vymenúvať ich vedúcich (riaditeľov), schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu, zriaďovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce, udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny.

  • Poslanci obecného zastupiteľstva: p. Martin Cibula, p. Peter Hanuska, p. Jana Komorová, Ing., p. Marek Kordík, Ing., p. Pavol Lupták, Peter Pravotiak, Ing., p. Michal Sanitra, p. Tomáš Šarina, p. Žilka Pavol Ing.

Kontrolór obce

Kontrolóra obce volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo, je zamestnancom obce, jeho funkcia je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej obcou, iného zamestnanca obce a podľa osobitného predpisu. Je volený na 6 rokov a jeho funkčné obdobie začína dňom určeným ako deň nástupu do práce. Na jeho zvolenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.

Za kontrolórku obce bola zvolená Ing. Vaisová Miroslava
(telefón: 0904 968 946, e-mail: vaisovam@gmail.com).

Samospráva v minulosti

Údaje o tejto oblasti nájdete v sekcii História obce

Symboly obce – ERB, PEČAŤ, VLAJKA

Aj tieto údaje nájdete v sekcii História obce

  • Zdroj: písomný materiál z obce