Kontrolór obce

Kontrolóra obce volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo, je zamestnancom obce, jeho funkcia je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej obcou, iného zamestnanca obce a podľa osobitného predpisu. Je volený na 6 rokov a jeho funkčné obdobie začína dňom určeným ako deň nástupu do práce. Na jeho zvolenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.

Za kontrolórku obce bola zvolená Ing. Vaisová Miroslava
(telefón: 0904 968 946, e-mail: vaisovam@gmail.com).

Dokumenty:

ČísloNázovDátum účinnostiDátum zverejnenia
01/2016Plán kontrolnej činnosti HK obce na 1. polrok 201601.01.201608.03.2016
02/2015Oznamovanie protispol. činnosti01.06.201525.06.2015
06/2015Plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 201501.06.201504.06.2015