Oznámenie v zmysle Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a žiadosť o spoluprácu

Oznamujeme občanom, že v priebehu mesiaca január – marec 2018 sa bude vykonávať kontrola a prípadné odstraňovanie a okliesňovanie stromov a iných porastov. SSE – distribúcia, a.s. žiada občanov obce – vlastníkov pozemkov, aby zamestnancom SSE-D, a.s. poskytli súčinnosť pri kontrole a prípadnom odstraňovaní a okliesňovaní stromov a porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a prevádzku elektrických vedení. Najmä, aby vlastníci pozemkov pod elektrickými vedeniami umožnili zamestnancom vstup na ich pozemky za účelom odstránenia a okliesňovania stromov a porastov. Drevná hmota, ktorá zostane po vykonaní pilčíckych prác patrí vlastníkovi pozemku a bude mu ponechaná. V prípade Vašich otázok kontaktujte zodpovednú osobu za SSE-D, a.s. : vedúci strediska údržby Brezno, tel. +421/41/5193808, e-mail: peter.piliar@sse-d.sk.