Otvorenie kúpaliska

Vážení občania. Kúpalisko v Jasení bude otvorené

Prevádzka kúpaliska je sezónna od 1.07.2016 do 15.09.2016.

Prajeme vám príjemný pobyt.

kupalisko_jasenie_01

Zásady správania sa návštevníkov

Kúpalisko slúži na oddych a regeneráciu síl verejnosti, mládeže a športovcov.

Pre zabezpečenie organizácie prevádzky kúpaliska vydala Obec Jasenie

nasledovné pokyny :

Vstup do areálu kúpaliska je od 10.00 hod do 18.30 hod.

2,00 EUR / osoba od 16 rokov/ deň

1,00 EUR / deti od 4 -15 rokov/ deň

Deti do 3 rokov vrátane majú vstup zdarma

 1. Do zariadenia majú prístup osoby len na vlastné nebezpečenstvo.

 2. Deti do troch rokov majú vstup do bazénu povolený len s použitím detských plaviek.

 3. Deťom mladším ako 10 rokov je prístup na kúpalisko povolený len v sprievode dospelých.

 1. Vstupom do areálu sa podrobuje každý návštevník všetkým ustanoveniam prevádzkového  poriadku.

 1. Každý návštevník je povinný rešpektovať pokyny správcu kúpaliska, ktorý je     zodpovedný za dodržiavanie tohto poriadku, ako i dbať o čistotu a poriadok vo všetkých priestoroch kúpaliska. Ak návštevník znečistí priestory kúpaliska tak,  že tieto musia byť ihneď očistené, je povinný uhradiť náklady s tým spojené.

 1. Návštevník, ktorý porušuje ustanovenia tohto poriadku alebo nerešpektuje     pokyny správcu, bude z kúpaliska vykázaný.

 1. Prezliekať sa je možné v šatni. Správca za voľne uložené osobné veci neručí. Taktiež neručí za straty cenných predmetov, peňazí a osobných dokladov.

 1. Cudzie predmety nájdené v areáli kúpaliska návštevník odovzdá správcovi.

 2. Návštevníci sú povinní pred vstupom do bazéna sa osprchovať.

 3. Vstup do bazénu je povolený len na boso cez brodisko.

 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo mať zatvorené kúpalisko v prípade nepriaznivého počasia.

 5. Kúpajúci sú povinní opustiť bazén 15 min. pre ukončením zatváracej doby. V hodine zatváracej doby sú povinní návštevníci opustiť areál kúpaliska.

 6. Návštevníci sú povinní dodržiavať otváracie a zatváracie hodiny kúpaliska.

 7. Nedodržiavanie pravidiel zásad správania podľa prevádzkového poriadku sa trestá pokutou vo výške 50,- €.

Na kúpalisku sa zakazuje :

 1. Správať sa neprístojne, hlučne, ohrozovať osobnú bezpečnosť ostatných návštevníkov

 1. Používať alkoholické nápoje a vstupovať do bazéna pod vplyvom alkoholu.

 1. Fajčiť v priestoroch okolo bazéna.

 2. Umývať sa v bazéne mydlom. Vyhadzovať do bazéna odpadky a zvyšky jedál. Jesť pokrmy v bazéne.

 1. Brať na kúpalisko psov a iné zvieratá.

 2. Vstupovať do areálu kúpaliska motorovými vozidlami, motorkami a pod.

 3. Skákať do bazéna ! ! !