Monthly Archives: marec 2019

Spaľovania horľavých látok na voľnom priestranstve

Dobrý deň prajem, z dôvodu zmeny možnosti oznámenia činnosti vykonávanej  právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom „Spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve“, v zmysle § 7 písm. e) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov     „ e) pred začatím spaľovania oznamuje na linku tiesňového volania  miesto, čas spaľovania a osobu zodpovednú za dodržiavanie podmienok protipožiarnej bezpečnosti ...

Zobraziť aktualitu »

Expedície 2019 – Stretnutie expedičných turistov – 13.4.2019

Klub slovenských turistov a OZ Karpaty pozývajú na 33. ročník medzinárodného stretnutia expedičných turistov a netradičných cestovateľov EXPEDÍCIE 2019, na ktorom bude desať prednášateľov na širokom plátne prezentovať vydarené podujatia z nenarušených alebo málo narušených oblastí, ktorým sa spravidla vyhýbajú masmédiá a cestovný ruch. Podujatie sa uskutoční v sobotu 13. apríla 2019 na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v areáli Mlynskej doliny v Bratislave od 10:30 do 19:00. V nedeľu 14. apríla plánujeme túru (bližšie info v sobotu počas premietania). Svetozár Krno, predseda Komisie ...

Zobraziť aktualitu »

Chovateľská prehliadka poľovníckych trofejí okresu Brezno-dňa 23.3.2019 o 10.00 hod.

Obvodná poľovnícka komora BREZNO Vás srdečne pozýva na Chovateľskú prehliadku poľovníckych trofejí zveri ulovenej v poľovných revíroch okresu Brezno v poľovníckej sezóne 2018 – 2019 Miesto: Reštaurácia Ω – OMEGA CLUB, Švermova 7, Brezno Otvorenie prehliadky: 23. marec 2019 o 10.00 hod. Trvanie prehliadky pre verejnosť: 23.3.2019 (sobota) 10.00 – 18.00 hod. 24.3.2019 (nedeľa) 08.00 – 13.00 hod. Súčasť výstavy: ...

Zobraziť aktualitu »

Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2019

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok roku 2019 V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude činnosť hlavnej kontrolórky v I. polroku roku 2019 zameraná na výkon kontrolnej činnosti a na ...

Zobraziť aktualitu »

Prijímacie skúšky na Akadémiu ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši

Príprava uchádzačov na prijímacie skúšky na Akadémiu ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Termín prípravy je od 18. do 22. marca 2019      Záujemcovia o vysokoškolské štúdium na Akadémii ozbrojených síl môžu využiť informačné, poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ktoré zabezpečujú a organizujú prípravu stredoškolákov na prijímacie skúšky. Bližšie informácie poskytneme záujemcom, ...

Zobraziť aktualitu »