Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2019

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok roku 2019
V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude činnosť hlavnej kontrolórky v I. polroku roku 2019 zameraná na výkon kontrolnej činnosti a na spracovanie stanoviska k návrhu záverečného účtu obce Jasenie za rok 2018

A. KONTROLNÁ ČINNOSŤ
a) Pravidelné finančné kontroly
1. Kontrola zákonnosti, účelnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami a s majetkom obce v podmienkach obecnej samosprávy
2. Kontrola plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu v podmienkach obecnej samosprávy
b) Ostatné kontroly
1. Kontroly vykonávané na základe uznesení Obecného zastupiteľstva obce Jasenie

B. KONTROLA VYBAVOVANIA SŤAŽNOSTÍ A PETÍCIÍ
1. Správa o kontrole vybavovania sťažností za rok 2018
2. Správa o kontrole vybavovania petícií za rok 2018

C. PRÍPRAVA A TVORBA KONCEPČNÝCH A METODICKÝCH MATERIÁLOV
1. Vypracovanie stanoviska k návrhu záverečného účtu obce Jasenie za rok 2018

Dňa: 15. Marca 2019
Vypracovala: Mgr. Zuzana Cígerová, HKO

2019 I.polrok – Jasenie – plán kontrolnej činnosti