Spaľovania horľavých látok na voľnom priestranstve

Dobrý deň prajem,

z dôvodu zmeny možnosti oznámenia činnosti vykonávanej  právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom

Spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve“,

v zmysle § 7 písm. e) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

   

„ e) pred začatím spaľovania oznamuje na linku tiesňového volania  miesto, čas spaľovania a osobu

zodpovednú za dodržiavanie podmienok protipožiarnej bezpečnosti pri spaľovaní horľavých látok“

Prezentácia k uvedenej zmene oznamovania“, ku ktorej dochádza k 01.04.2019.

BR – OZNAMOVANIE SPAĽOVANIA – ZMENA k 01.04.2019