Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo – 3.4.2019

P o z v á n k a

Starosta Obce J a s e n i e, Ing. Marek K o r d í k, PhD. zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Jasení na deň:
03.04.2019 (t. j. streda) o 16.30 hod. v zasadačke obecného úradu

Návrh programu zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Schválenie návrhu programu OZ
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva
5. Plán kontrolnej činnosti
6. Inventarizácia majetku obce Jasenie k 31.12.2018
7. Požiarny poriadok obce
8. Zásady odmeňovania poslancov
9. Mimoriadny príspevok obce na kompostéry BRKO
10. Majetkové záležitosti:
– žiadosť o odkúpenie pozemku parcela(C-KN č. 2208, LV č.1655)
– kúpa prenosnej bunky na stojisko kontajnerov
– prenájom priestorov starej knižnice za účelom zriadenia centra pre deti, rodinu
a seniorov
11. Rôzne:
– prezentácia obce – zhotovenie mapy
– Zmluva o budúcej zmluve (Kanalizácia Jasenie)
12. Diskusia
13. Záver

Pozvánka