U P O Z O R N E N I E !!! – Neuhradené poplatky za KO

U P O Z O R N E N I E !!!

Obec Jasenie, v zastúpení starostom obce Ing. Marekom Kordíkom, PhD., v y z ý v a občanov – poplatníkov, ktorí nemajú uhradené poplatky za komunálny odpad za I. polrok r. 2019 a predchádzajúce obdobie, aby si ich prišli uhradiť najneskôr do

štvrtku – 22. augusta 2019

Občanom, ktorí si poplatkové povinnosti dlhodobo neplnia a dlh do uvedeného termínu nezaplatia, Obec Jasenie prestane poskytovať službu ohľadne vývozu komunálneho odpadu z kuka nádob. Zároveň týmto dôrazne z a k a z u j e vytvárať čierne skládky komunálneho odpadu. Pri zistení takejto skutočnosti, bude obec postupovať v zmysle zákona o odpadoch a občanovi, ktorý čiernu skládku vytvorí môže uložiť pokutu až do výšky 1500,- €!

Dokument