Vyhlásenie volieb do NR SR – 29.2. 2020

Oznamujeme, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 4.11.2019, rozhodnutím č. 351/2019 Z. z., vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 29. februára 2020.

V rozhodnutí o vyhlásení volieb do NR SR sú určené aj lehoty na:

  1. utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností – do 29.novembra 2019,
  2. utvorenie okresných a okrskových volebných komisií – do 8.januára 2020,
  3. uskutočnenie prvých zasadaní okrskových volebných komisií – do 22.januára 2020,

Upozorňujeme, že podľa § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, obec najneskôr 10 dní po vyhlásení volieb (t.j. najneskôr do 15.11.2019) zverejní na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený. Obec podľa osobitného predpisu (Zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazyka národnostných menšín v znení neskorších predpisov) uvedenú informáciu zverejní aj v jazyku národnostnej menšiny.

Za účelom splnenia tejto úlohy v prílohe zasielame informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený v slovenskom jazyku.

Uvedená informácia je, spolu s ďalšími vzormi volebných tlačív, uverejnená aj na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk/?nr20-vzory1

Žiadosti o voľbu poštou môžete zasielať elektronicky na obecnú mailovú adresu: obec.jasenie@stonline.sk

alebo poštou na adresu:

Obec Jasenie
Jasenie č. 497
976 75 Jasenie

Žiadosť o voľbu poštou musí byť doručená na adresu obce  najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Informácia pre voliča-29.2.2020

Vyhlásenie volieb do NR SR-29.2.2020

Zverejnenie elektronickej adresy

Žiadosť o voľbu poštou – VZOR