Usmernenie – Vypaľovanie trávy

Dobrý deň prajem,

v prílohe mailu Vám zasielame „Usmernenie“  k vypaľovaniu trávnatých porastov počas jarného obdobia a s tým spojený nárast požiarov a podklady s možnosťou uverejnenia v relácii pre obecné a mestské rozhlasy ako aj podklady pre uverejnenie v tlači.

Žiadame Vás týmto o súčinnosť pri sprístupnení informácií všetkým občanom a subjektom vo Vašej  zriaďovacej pôsobnosti so zameraním na ochranu pred požiarmi v tomto období a o zákaze spaľovania prostredníctvom obecných rozhlasov, lokálnych informačných kanálov, na svojich webových stránkach, resp. na vývesnej tabuli (alebo iným obvyklým spôsobom informovanosti vo Vašej obci).

DOKUMENTY:

VYPAĽOVANIE – článok

VYPAĽOVANIE – PLAGÁT

VYPAĽOVANIE – Usmernenie

VYPAĽOVANIE