Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

Vzhľadom na teplé počasie, početnosť ohlásených požiarov trávnatých porastov a potrebu preventívno – výchovného pôsobenia na širokú verejnosť súvisiaceho s vypaľovaním trávnatých porastov Vás Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne upozorňuje na prijatie príslušných opatrení súvisiacich s ochranou pred požiarmi nasledovne:

• V súvislosti s vyhlásením času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru Vás upozorňujeme na potrebu informovania občanov o zákaze vypaľovania porastov prostredníctvom obecných rozhlasov, lokálnych informačných kanálov, na svojich webových stránkach resp. na vývesnej tabuli (alebo iným obvyklým spôsobom informovanosti v obci) a zároveň o poskytnutie týchto informácií všetkým subjektom v zriaďovacej pôsobnosti obce (školy, domovy dôchodcov, domovy sociálnych služieb….)
• Zároveň žiadame o súčinnosť Mestskej alebo obecnej polície pri hliadkovacej činnosti v jarnom období, v období dlhotrvajúceho suchého počasia, resp. ak nie je zriadená obecná polícia tak zapojiť do hliadkovania členov „komisií ochrany verejného poriadku“

Upozorňujeme na spôsob nahlásenia podozrivého zo spáchania priestupku na úseku ochrany pred požiarmi buď okamžite na OR PZ, resp. následne na OR HaZZ, s tým, že na základe tejto informácie od komisie ochrany verejného poriadku (resp. starostu obce) začne OR HaZZ objasňovanie vo veci spáchania priestupku na úseku ochrany pred požiarmi a členov komisie prizve ako svedkov k prejednaniu priestupku.
• Žiadame mesto a obce o zaslanie resp. nahlásenie informácie o vykonávaní hliadkovacej činnosti prostredníctvom vlastných hliadok (v spolupráci s mestskou, obecnou políciou, DHZO, DPO…) a nahlásenie tejto činnosti na OR HaZZ (najlepšie formou krátkeho mailu), pričom je potrebné nahlásiť približné lokality a dni hliadkovacej činnosti, aby nebolo vykonávané duplicitné hliadkovanie v týchto oblastiach aj zo strany OR HaZZ.

Dokumenty:
Usmernenie obce
Plagát
Vyhlásenie ČZNVP