Ochrana poľnohospodárskej pôdy

Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa zákona č.220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č.245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel, zabezpečuje výkon štátnej správy podľa § 23 citovaného zákona (ďalej len zákon).
Tunajší úrad, Vás týmto žiada o odvysielanie výzvy cestou mestského, obecného rozhlasu a zabezpečenie vyvesenia oznamu na úradnej tabuli prístupnej verejnosti tohto znenia: Okresný úrad Brezno, odbor pozemkový a lesný u p o z o r ň u j e a v y z ý v a, každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečili základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje § 3 zákona.

Každý vlastník, nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy je povinný:
1.) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností
poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou,
2.) predchádzať výskytu a šíreniu burín
3.) zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia
a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí
4.) usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou v katastri.

Zároveň upozorňujeme občanov, aby svoje poznatky o neobhospodarovanej pôde nahlasovali na
internetový portál na stránke www.mpsr.sk – Informačné nástroje – Agrofórum – fórum o využívaní
poľnohospodárskej pôde.

Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor bude v letných a jesenných mesiacoch vykonávať
kontroly zabezpečenia starostlivosti o poľnohospodársku pôdu podľa vypracovaného harmonogramu. V
zmysle právnych predpisov budú za porušovanie ustanovení § 3 zákona vyvodzované dôsledky.
Za spoluprácu ďakujeme.

Ochrana poľnohospodárskej pôdy