Oznámenie o strat. dok. – plán rozv. 2021-2027

Verejnosť má možnosť nahliadnuť do strategického dokumentu “Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Banskobystrického kraja na roky 2021-2027” na obecnom úrade v Jasení, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady kópie, každý deň od pondelka do piatku počas pracovných hodín OcÚ.

Oznámenie o strateg. dokumente – plán rozvoja 2021-2027