POZOR !!! Vypaľovanie trávy sa nevypláca

Jarné obdobie láka k nezodpovednému vypaľovaniu.

            Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne chce v súvislosti s prichádzajúcou jarou – časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov – oboznámiť všetky právnické, fyzické osoby-podnikateľov a občanov s opatreniami, nevyhnutnými k znižovaniu požiarovosti v prírode v jarnom období: 

–   Každý občan alebo podnikateľ, ktorý vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov, prípadne zakladá oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť, porušuje zákon o ochrane pred požiarmi. Fyzickej osobe môže byť za toto porušenie zákona uložená pokuta do výšky 331,- eur, v blokovom konaní do výšky 100,- eur a  právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi až do výšky 16 596,- eur.

–  Právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ môže spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve len za dodržania podmienok.

–   Každý fajčiar si musí uvedomiť, že odhodením ohorku z cigarety môže spôsobiť v suchej tráve v jarnom období, pre ktoré je charakteristický prudký vietor, vznik požiaru s obrovskými materiálnymi škodami.

–   Pri výletoch v prírode musí každý rešpektovať označenie zákazu zakladania ohňov a ak zakladať oheň, tak len vo vybudovaných ohniskách, ktoré sú zabezpečené proti voľnému šíreniu ohňa.

–  Rodičia by nemali zabúdať na zodpovednosť za konanie svojich detí, hrajúcich sa     v prírode so zápalkami bez dozoru dospelých.

–  Fyzická osoba, právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ, sú povinní dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi.

–     Vlastník lesa, správca alebo obhospodarovateľ lesa na účely predchádzania vzniku  

požiaru lesa je povinný:

  1. a) budovať na lesných pozemkoch na vyznačených miestach len ohniská zabezpečené proti

   voľnému šíreniu ohňa, zabezpečovať ich označenie a označenie zákazu zakladania ohňa

      mimo zabezpečených ohnísk,

  1. b) spracúvať mapové podklady, do ktorých vyznačí všetky dôležité údaje z hľadiska

      ochrany pred požiarmi, vykonávať ich aktualizáciu a na požiadanie ich poskytovať  

      okresnému riaditeľstvu,

  1. c) zabezpečovať v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru hliadkovaciu činnosť,
  2. d) spracúvať osobitné protipožiarne opatrenia pre plochy lesa postihnuté živelnou

      pohromou.

–    Vlastník lesa, správca alebo obhospodarovateľ lesa  na účinné zdolávanie požiaru lesa

je povinný:

  1. a) zabezpečovať potrebné množstvo protipožiarneho náradia,
  2. b) zabezpečovať, aby každý pracovný stroj používaný pri spracovaní dreva a zvyškov po

       ťažbe bol vybavený aspoň jedným prenosným hasiacim prístrojom vhodného druhu  

       s hmotnosťou náplne aspoň 5 kg,

 

  1. c) udržiavať lesnú dopravnú sieť a zdroje vody na hasenie požiarov v stave umožňujúcom

       príjazd hasičskej techniky a uskutočnenie zásahu,

  1. d) vytvárať rozčleňovacie pásy a prieseky v lese.

Likvidácia lesných požiarov je spojená s obrovskými finančnými nákladmi, mnohokrát je nevyhnutné hasenie pomocou leteckej techniky. Na desiatky tisíc eur sú vyčíslené priame škody zničením rôznych drevín v lesoch. Škody spôsobené uhynutím rôzneho druhu hmyzu, plazov, drobného vtáctva a zničením chránených druhov rastlín zostávajú nevyčísliteľné.  

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne chce požiadať všetkých občanov, aby tak ako každý rok na jar, nemenili našu krásnu prírodu na spálenisko. Každý, kto začína s vypaľovaním, sa správa nezodpovedne, bezohľadne a taktiež porušuje zákon o ochrane pred požiarmi.

VYPAĽOVANIE – PLAGÁT-2021

2021 – USMERNENIE – VYPAĽOVANIE

VYPAĽOVANIE – článok 1.

Oddelenie požiarnej prevencie

Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Brezne