Príspevok za ubytovanie – pomoc Ukrajincom

dňa 2.5.2022 Ministerstvo vnútra SR zverejnilo na svojom webe nové vzory výkazov pre poskytnutie príspevku za ubytovanie odídenca. Doplnené boli nové stĺpce s údajmi o čísle vlastníctva nehnuteľnosti poskytnutej na ubytovanie, katastrálne územie, údaj o tom, či sa poskytuje byt alebo nebytový priestor a rodné číslo alebo IČO ubytovateľa. Vzhľadom na to, že niektorí ubytovatelia nezaznamenali tieto úpravy a predložili výkazy v starom formáte, dovoľujeme si požiadať obce o to, aby:

 

–          akceptovali vytlačené výkazy ubytovateľov doručené v starej forme,

–          do prehľadov, ktoré budú zasielať okresným úradom v termíne do 16.5.2022, doplnili manuálne nové údaje vyžadované v nových výkazoch.

 

Z dôvodu zabezpečenia automatizácie kontroly údajov žiadame obce, aby do prehľadov uviedli správne názvy katastrálnych území, pokiaľ by boli vyplnené v nesprávnom tvare (skratky a pod.). Správne názvy katastrálnych území podľa číselníka Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky sú zverejnené na stránke https://kataster.skgeodesy.sk/eskn-portal/registre/katastralne-uzemia 

 

V súvislosti s uvádzaním rodných čísel v prehľadoch žiadame obce, aby v prípadoch, že rodné číslo začína nulou, uvádzali pred rodným číslom úvodzovky, napr. “06051985/…“. Pokiaľ vlastník nehnuteľnosti nemá rodné číslo, uvádza sa do prehľadu v tvare: 111111/1111 (bez úvodzoviek).

 

Žiadame o postúpenie tejto informácie na obce vo Vašej územnej pôsobnosti.