Domov | Úradná tabuľa | Zlepšenie dostupnosti opatrovateľskej služby

Zlepšenie dostupnosti opatrovateľskej služby

„Zlepšenie dostupnosti opatrovateľskej služby v obci Jasenie“

Obec Jasenie

realizuje dopytovo-orientovaný projekt

 

Operačný program:    Ľudské zdroje

Kód výzvy:                 OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01

Kód projektu:             312081BIZ7

Názov projektu:          Zlepšenie dostupnosti opatrovateľskej služby v obci Jasenie

Realizácia projektu:    12.2021 – 11.2023

Rozpočet projektu:     57 120,00 €

Spolufinancovanie:     0 %

Cieľová skupina:        1. deti (maloleté osoby) a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne                                       služby

 1. seniori, resp. obyvatelia našej obce so zdravotným znevýhodnením, ktorým bolo                         na základe rozhodnutia predelená opatrovateľská pomoc zo strany obce.
 2. zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo                         verejnom aj v neverejnom sektore

Ciele projektu:            Cieľom projektu je zabezpečiť rozvoj životnej úrovne cieľových skupín a zlepšiť prístup ku kvalitným a cenovo prístupným sociálnym službám prostredníctvom poskytovania opatrovateľskej služby v obci Jasenie. Uvedený cieľ prispeje k predchádzaniu umiestňovania klientov do zariadení sociálnych služieb, kedy často práve zmena domáceho prostredia nepriaznivo vplýva na ich celkový psychický a zdravotný stav. Prostredníctvom odborne poskytovanej opatrovateľskej služby sa zlepší kvalita života seniorov a zdravotne postihnutých občanov, ktorí sú odkázaní na sociálnu službu.

Aktivity projektu:       Hlavnou aktivitou projektu je „Poskytovanie opatrovateľskej služby“. Hlavná aktivita sa vykonáva počas 24 mesiacov realizácie projekt. Opatrovateľskú službu poskytujú  2 opatrovateľky, resp. opatrovatelia na celý úväzok a 2 opatrovateľky na polovičný úväzok v pracovnoprávnom vzťahu žiadateľa. Cieľovou skupinou projektu sú: 1. Seniori , ktorým sa poskytujú sociálne služby; – seniori, resp. obyvatelia našej obce so zdravotným znevýhodnením, ktorým bolo na základe rozhodnutia predelená opatrovateľská pomoc zo strany obce.

Výsledok projektu:
Realizáciou projektu sa prispeje v Obci Jasenie k:

 • zvýšeniu informovanosti verejnosti o  opatrovateľskej službe,
 • podpore zotrvania odkázaných osôb v prirodzenom domácom prostredí,
 • poskytovaniu domácej OS v potrebnom rozsahu pri udržaní vysokej kvality,
 • podpore samostatnosti odkázaných osôb, posilneniu ľudskej dôstojnosti,
 • rozvoju kvalitnej OS v domácich podmienkach ako alternatívy k pobytovým sociálnym službám pre občanov s vyšším stupňom odkázanosti, prevencia vyčerpania členov prirodzenej sociálnej siete pri čakaní na uvoľnenie miesta v pobytových službách,
 • podpore zosúladenia pracovného a rodinného života členov rodín odkázaných fyzických osôb,
 • vytváraniu podmienok prostredníctvom kvalitného poradenstva a následne poskytovanej domácej OS pre zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzických osôb a ich rodín viesť samostatný život,
 • rozširovanie spektra sociálnych služieb pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a nepriaznivým zdravotným stavom,
 • podpore odborného rozvoja pracovníkov v pozícii opatrovateľ/opatrovateľka s dôrazom na poskytovanie kvalitnej sociálnej služby v prirodzenom prostredí klienta.

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.esf.gov.sk, www.employment.gov.sk 

Publicita-Jasenie_web_A4