Domov | Ako vybavíte ? | Stavebný poriadok | Súpisné a orientačné čísla

Súpisné a orientačné čísla

PRIDELENIE RESP. ODOBRATIE SÚPISNÉHO A ORIENTAČNÉHO ČÍSLA

Obec Beňuš v súlade s § 6 ods. 3 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, v zastúpení starostom obce ako príslušným správnym orgánom podľa § 13 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje súpisné a orientačného číslo budovy Rozhodnutím o určení súpisného a orientačného čísla.

K vydaniu takéhoto rozhodnutia je potrebné vypísať žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla / viď tlačivo/.

K zrušeniu súpisného a orientačného čísla obec vydáva rozhodnutie o zrušení súpisného a orientačného čísla. O zrušenie súpisného a orientačného čísla je potrebné taktiež požiadať (jednoduchá žiadosť s priloženým búracím povolením).

Tabuľku so súpisným číslom obstaráva  na vlastné náklady obec. Tabuľku s orientačným číslom obstaráva na vlastné náklady stavebník. Stavebník zabezpečuje tiež pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným číslom  a tabuľku  s orientačným číslom.

Potrebné doklady:

  • Žiadosť o určenie/zrušenie súpisného a orientačného čísla na budovu (tlačivo)
  • Kolaudačné rozhodnutie na budovu s vyznačenou právoplatnosťou / právoplatné búracie povolenie alebo doklad o odstránení stavby
  • Doklad preukazujúci vlastníctvo k pozemku (list vlastníctva)
  • Geometrický plán /zameranie stavby /

TLAČIVÁ:

Žiadosť o určenie súp.čísla

Žiadosť o zrušenie S.Č

Cestne vyhlasenie budova 1976