Domov | Ako vybavíte ? | Výruby drevín | Tlačivo – výrub drevín

Tlačivo – výrub drevín

Ako postupovať a prečo je to tak ?

Bez potrebných náležitostí sa žiadosť považuje za neúplnú. Preto Vás dôrazne upozorňujeme, aby ste si potrebné náležitosti vybavovali včas pred samotným výrubom! Samotné konanie môže trvať podľa zákona aj mesiac !

Podľa § 82 ods. 7 je orgán ochrany prírody povinný zverejniť na svojej internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom okrem konaní podľa odseku 8, a to najneskôr do troch pracovných dní od začatia konania; súčasťou uvedenej informácie je údaj o lehote, ktorú určil na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa odseku 3, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní od zverejnenia informácie.

Konania o výruboch stromov sa zverejňujú (aby sa prípadne mohli vyjadriť účastníci konania)

Poplatky za výrub: 10€ FO, 100€ PO

Tlačivo: Žiadosť – výrub drevín