Úradná tabuľa

Spaľovania horľavých látok na voľnom priestranstve

Dobrý deň prajem, z dôvodu zmeny možnosti oznámenia činnosti vykonávanej  právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom „Spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve“, v zmysle § 7 písm. e) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov     „ e) pred začatím spaľovania oznamuje na linku tiesňového volania  miesto, čas spaľovania a osobu zodpovednú za dodržiavanie podmienok protipožiarnej bezpečnosti ...

Zobraziť aktualitu »

Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2019

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok roku 2019 V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude činnosť hlavnej kontrolórky v I. polroku roku 2019 zameraná na výkon kontrolnej činnosti a na ...

Zobraziť aktualitu »