Domov | Dokumenty obce | Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie, skratka VZN, je právna norma vydávaná orgánom samosprávy vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy, ktorá je všeobecne záväzná pre všetky osoby a subjekty pôsobiace na území daného samosprávneho celku.

Všeobecne záväzné nariadenie môže vydávať obec s pôsobnosťou na území danej obce, mesto s pôsobnosťou na území daného mesta a samosprávny kraj s pôsobnosťou na území daného samosprávneho kraja. Všeobecne záväzné nariadenie schvaľuje zastupiteľstvo. Na jeho prijatie je potrebný súhlas kvalifikovanej väčšiny poslancov zastupiteľstva (v prípade samosprávneho kraja je to trojpätinová väčšina všetkých poslancov, v prípade obce a mesta trojpätinová väčšina prítomných poslancov). Všeobecne záväzné nariadenie musí rešpektovať ústavu a zákony Slovenskej republiky a musí byť v súlade s princípmi právneho štátu.

zdroj: sk.wikipedia.org


Návrhy VZN

 

 

Platné VZN

Číslo VZNNázov VZNDokumentDodatky k VZNÚčinné od
06/2021o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jasenie2021_VZN_6-2021Dodatok č. 1 k VZN č. 6-2021 o nakladaní s KO a DSO1.1.2022
02/2021o prevádzkovom poriadku pohrebiska2021_VZN_2-20219.7.2021
02/2020o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Jasenie2020_VZN_2-202011.5.2020
4/1995Riešenie mimoriadnych situácií1995_VZN-4-199525.4.1995
3/2006Záväzné časti ÚP obce Jasenie2006_VZN-3-200615.12.2006
1/2007O poskytovaní dotácií OZ, organizáciám a právnickým osobám ...2007_VZN_1-200727.3.2007
2/2011O povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác2011_VZN_2-201130.11.2011
1/2012O poskytovaní soc. služby2012_VZN_1-20121.7.2012
1/2013Doplnenie VZN č. 3/2006 o záväzných častiach ÚP2013_VZN_1-20139.4.2013
6/2013O dočasnom obmedzení užívania pitnej vody2013_VZN_6-201322.1.2014
2/2014O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste2014_VZN_2-201413.12.2014
3/2014Trhový poriadok pre trhové miesto v obci Jasenie2014_VZN_3-201413.12.2014
2/2017O poskytovaní elektronických služieb2017_VZN_2-201720.12.2017
3/2018Zmeny a doplnenie uznesení č. 3/2006 a č. 1/20132018_VZN_3-201811.5.2018
5/2018Požiarny poriadok obce2018_VZN_5-201817.5.2018
6/2018O pravidlách času predaja v obchode a času prevádzka služieb2018_VZN_6-20181.1.2019
02/2019O niektorých podmienkach držania psov na území obce Jasenie2019_VZN_2-20198.7.2019
02/2022O umiestňovaní volebných plagátov2022_VZN_2-20228.9.2022
01/2023O určení miesta a času zápisu2023_VZN_1-202329.3.2022
04/2022O ustanovení miestneho poplatku za rozvoj2022_VZN_4-2022vo VZN
05/2022O dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za nevýherné hracie prístroje a automaty2022_VZN_5-2022vo VZN
06/2022O miestnych daniach a miestnom poplatku za KO2022_VZN_6-2022vo VZN
07/2022O určení výšky finan. prísp. na čiast. úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a šk. zariad, ktorých zriaďov. je obec Jasenie2022_VZN_7-2022vo VZN