Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie, skratka VZN, je právna norma vydávaná orgánom samosprávy vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy, ktorá je všeobecne záväzná pre všetky osoby a subjekty pôsobiace na území daného samosprávneho celku.

Všeobecne záväzné nariadenie môže vydávať obec s pôsobnosťou na území danej obce, mesto s pôsobnosťou na území daného mesta a samosprávny kraj s pôsobnosťou na území daného samosprávneho kraja. Všeobecne záväzné nariadenie schvaľuje zastupiteľstvo. Na jeho prijatie je potrebný súhlas kvalifikovanej väčšiny poslancov zastupiteľstva (v prípade samosprávneho kraja je to trojpätinová väčšina všetkých poslancov, v prípade obce a mesta trojpätinová väčšina prítomných poslancov). Všeobecne záväzné nariadenie musí rešpektovať ústavu a zákony Slovenskej republiky a musí byť v súlade s princípmi právneho štátu.

zdroj: sk.wikipedia.org
  • Platné VZN
  • Návrhy VZN
Číslo VZNNázov VZNDokumentÚčinné odTyp
03/2021VZN č. 3 o výške mesač. príspevku ...2021_VZN_3-20211.9.2021VZN
02/2021VZN č. 2-21 o prevádzkovom poriadku pohrebiska2021_VZN_2-20219.7.2021VZN
01/2021VZN č. 1-21 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie PŠD2021_VZN_1-202111.4.2021VZN
01/2020o nakladaní s KODodatok k VZN1.1.2021Dodatok k VZN
04/2020o dani z nehnuteľností , dani za psa, dani za nevýherné hracie prístroje na r. 20212020_VZN_4-20201.1.2021VZN
03/2020- o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa
v materskej škole
- o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského
klubu detí
- o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín,
- o určení výšky príspevku na režijné náklady,
- podmienky úhrady zákonných zástupcov detí v školskej jedálni v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Jasenie,
- spôsob prihlasovania a odhlasovania detí/ žiaka z obeda zo školskej jedálne počas
neprítomnosti na výchovno-vzdelávacom procese v škole zákonným
zástupcom(rodičom)
2020_VZN_3-20201.7.2020
02/2020o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Jasenie2020_VZN_2-202011.5.2020
4/1995Riešenie mimoriadnych situácií1995_VZN-4-199525.4.1995
3/2006Záväzné časti ÚP obce Jasenie2006_VZN-3-200615.12.2006
1/2007O poskytovaní dotácií OZ, organizáciám a právnickým osobám ...2007_VZN_1-200727.3.2007
2/2011O povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác2011_VZN_2-201130.11.2011
1/2012O poskytovaní soc. služby2012_VZN_1-20121.7.2012
1/2013Doplnenie VZN č. 3/2006 o záväzných častiach ÚP2013_VZN_1-20139.4.2013
6/2013O dočasnom obmedzení užívania pitnej vody2013_VZN_6-201322.1.2014
2/2014O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste2014_VZN_2-201413.12.2014
3/2014Trhový poriadok pre trhové miesto v obci Jasenie2014_VZN_3-201413.12.2014
6/2015O umiestňovaní volebných plagátov2015_VZN_6-20151.1.2016
7/2015O miestnych daniach a miestnom poplatku za KO2015_VZN_7-201530.12.2015
2/2017O poskytovaní elektronických služieb2017_VZN_2-201720.12.2017
1/2018O nakladaní s KO a drobnými stavebnými odpadmi2018_VZN_1-20189.4.2018
3/2018Zmeny a doplnenie uznesení č. 3/2006 a č. 1/20132018_VZN_3-201811.5.2018
5/2018Požiarny poriadok obce2018_VZN_5-201817.5.2018
6/2018O pravidlách času predaja v obchode a času prevádzka služieb2018_VZN_6-20181.1.2019
02/2019O niektorých podmienkach držania psov na území obce Jasenie2019_VZN_2-20198.7.2019
Číslo VZNČíslo dodatkuNázov VZN/DodatkuDokument
03/2021Návrh VZN č. 3-21 o výške mesačných príspevkov v školských zariadeniach a podmienky úhradNávrh VZN č. 3-21 o výške mesačných príspevkov v školských zariadeniach a podmienky úhrad
04/2021Návrh VZN č. 4-2021 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za NHP na r. 2022Návrh VZN č. 4-2021 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za NHP na r. 2022