Hlavný kontrolór

Hlavného kontrolóra obce volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo, je zamestnancom obce, jeho funkcia je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej obcou, iného zamestnanca obce a podľa osobitného predpisu. Je volený na 6 rokov a jeho funkčné obdobie začína dňom určeným ako deň nástupu do práce. Na jeho zvolenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.

Za kontrolórku obce bola zvolená Mgr. Zuzana Cígerová
(telefón: 0907 853 231, e-mail: zuzana.cigerova@gmail.com)

DOKUMENTY – KONTROLNÁ ČINNOSŤ

Stanovisko k rozpočtu na rok 2018
Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2017

Smernica č.1/2018 – Oznamovanie protispoločenskej činnosti
Postup oznamovania protispoločenskej činnosti

Kontrolná činnosť
2021
Plán kontrolnej činnosti 2021 – 8.06.2021

2019 – I.polrok – Jasenie – plán kontrolnej činnosti
2019 – II. polrok – Jasenie – Plán kontrolnej činnosti

Jasenie II. polrok 2020 – Plán kontrolnej činnosti