Predaj a nájom majetku z dôvodov hodných osobitého zreteľa

Nájom obecného majetku z dôvodu hodného osobitého zreteľa

Osobitný zreteľ – M. Bruchter zverejnené 5.12.2019