Obecný rozhlas

Možnosť výpožičky kompostéra za splnenia určených podmienok

Oznamujeme všetkým občanom, ktorí by mali záujem o výpožičku kompostéra, aby si vyplnili žiadosť o vypožičanie a doniesli na obecný úrad, na základe ktorej budú zaradení do zoznamu žiadateľov. Po podaní žiadosti a splnení všetkých podmienok, každý žiadateľ dostane kompostér s prideleným inventárnym číslom, návod na zloženie kompostéra, príručku kompostovania a nakoniec sa podpíše do zoznamu osôb akceptujúcich zmluvu o výpožičke kompostéra. Na základe poradia podaných žiadostí, si označený kompostér, bude môcť každý záujemca vyzdvihnúť na obecnom úrade od 8.7.2019, KAŽDÚ STREDU v čase od 15.00-17.00 hod. Každý vypožičaný kompostér a spôsob jeho využitia, bude u každého žiadateľa po dobu 5 rokov skontrolovaný v rámci projektu “Predchádzanie vzniku BRKO“ (ITMS 310011L167).

Kompostéry – PODMIENKY

Žiadosť o vypožičanie kompostéra


Pamätajte na to, že vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov je podľa § 8 písm. a) a § 14 ods. 2 písm. b) zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov ZAKÁZANÉ !

Za porušenie tohto zákazu hrozí podľa zákona č. 314/2001 Z.z. fyzickej osobe pokuta až do výšky 331 Eur, resp. v blokovom konaní do výšky 100 Eur, právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi môže byť uložená pokuta až do výšky 16 596 Eur.
Skoré spozorovanie požiaru je najdôležitejšie, každá sekunda je dôležitá ! Ak začne horieť napr. tráva okolo ohniska a sme dostatočne pripravení, väčšinou sa požiar dá v zárodku uhasiť.
Ak nie, okamžite volajte hasičov !

Požiar – Plagát

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 2019