Obecní poslanci a komisie

Poslanecké obvody

Meno poslanca Oblasť pôsobenia Kontakty
Kordíková Elena Podbreh,Športová + p. Kordík J. + nové domy na ihrisku 0915 150 601
enca.kordikova@gmail.com
Kochan Pavol Uhlisko – obidve strany 0915 823 710
pavlokochan@gmail.com
Komorová Jana, Ing. Malá Hrabina, Švermova, Predsuchá 0908 408 193
komorova.janka@gmail.com
Murín Štefan Kramlište – od p. Kostolnej po p. Pristaša + kolónia – obidve strany 0911 645 555
murinstefan85@gmail.com
Hôrčik Ján Potočná – obidve strany 0917 573 197
jhorcik@gmail.com
Demeter Daniel, Ing. Mlyništie, bytovky 0915 522 152 daniel.demeter@brokeria.sk
Sanitra Michal Horná ulica (p. Kučera – p. Kubacký) – obidve strany 0911 991 850
sanitra.michal@gmail.com
Šarinová Janka Dolná ulica – od p. Šarinu po p. Pristaša 0907 051 520
sarinova.janka@gmail.com
Sekáč Zdenko Mlynská (od p. Medveďa po p. Kubackého M.), Partizánska cesta (od p. Lajša po p. Liptáka) 0902 172 587
sekac.zdenko@gmail.com

Komisie pri OcZ

Členovia obecnej rady:
predseda: Michal Sanitra
členovia: Ing. Jana Komorová, Elena Kordíková

Mandátová, návrhová a volebná komisia:
predsedkyňa: Jaroslava Sanitrová
členovia: Mária Hôrčiková, Zdenko Sekáč

Komisia pre ochranu verejného poriadku:
predseda: Michal Sanitra
členovia: Ing. Daniel Demeter, Zdenko Sekáč, Ján Hôrčik

Komisia pre výstavbu a rozvoj, územné plánovanie a poľnohospodárstvo:
predseda: Pavol Kochan
členovia Elena Kordíková, Štefan Murín, Ján Hôrčik, Juraj Žitňák

Komisia pre financie a rozpočet, dane, poplatky a sociálne veci:
predsedkyňa: Elena Kordíková
členovia: Ing. Jana Komorová, Ing. Daniel Demeter, Michal Sanitra, Mária Hôrčiková

Komisia pre šport, kultúru rekreáciu a mládež:
predsedkyňa: Janka Šarinová
členovia: Ing. Jana Komorová, Štefan Murín, Ján Hôrčik, Zdenko Sekáč, Ing. Daniel Demeter, Mgr. Ľudmila Cibulová, Bc. Martina Kazárová, Mgr. Ľubica Martincová, Mgr. Lucia Benčová, Mgr. Andrea Pániková

Komisia pre ochranu verejných záujmov pri výkone verejných funkcionárov:
predsedkyňa: Ing. Jana Komorová
členovia: Janka Šarinová, Michal Sanitra

Komisia inventarizačná:
predseda: Štefan Murín
členovia: Ing. Jana Komorová, Mária Hôrčiková