Domov | Povinné zverejňovanie

Povinné zverejňovanie

ZMLUVYFAKTÚRYOBJEDNÁVKYVÝRUBY DREVÍNMAJETKOVÉ PRIZNANIAZMLUVY CINTORÍN – POHREBISKO Centrálny register zmlúv

POVINNE ZVEREJŇOVANÉ INFORMÁCIE

podľa § 5 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov obec Jasenie zverejňuje tieto informácie:

A) spôsob zriadenia obce, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry obecného úradu,

B) miesto, čas a spôsob akým možno získať informácie, informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie,

C) miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia obce Jasenie vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené,

D) postup, ktorý musí obec Jasenie dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať,

E) prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých Obec Jasenie koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k Obci Jasenie

F) sadzobník správnych poplatkov, ktoré Obec Jasenie vyberá za správne úkony a sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií