Výberové konanie

Zamestnávateľ            Kategória zamestnanca    Kvalifikačné prepoklady    Zoznam požad. dokladov    iné požiad.

Názov    Adresa    Kontakt
Obec Jasenie     976 75 Jasenie, 497    048/6192123, obec.jasenie@stonline.sk    vychovávateľ     podľa prílohy č. 1, vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z.. Časť XIII. Vychovávateľ    doklad o absolvovanom vzdelaní    flexibilta, kreativita, pozitívny vzťah k deťom, trpezlivosť

legenda:
adresa: ulica,mesto,PSČ
kontakt: č.telefonu, e_mail
kategória zamestnanca: podľa § 12 a § 15 zákona č. 317/2009 Z.z.
kvalifikačné predpoklady: podľa prílohy č. 1, č. 2 vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z.
zoznam požadovaných dokladov: doklady o vzdelaní…
iné požiadavky: deň nástupu, doba zamestnania…