Domov | Starosta obce

Starosta obce

Najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách. Starosta je štatutárnym orgánom obce v majetkovo-právnych vzťahoch, v pracovno-právnych vzťahoch je pracovníkom obce a v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom. Starosta zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a  podpisuje ich uznesenia.

Starostom obce Jasenie je Ing. Marek Kordík PhD.

Mail: marek.kordik@jasenie.dcom.sk